Kamion, tedarik zincirinize tüm bunları kazandırırken karbon salınımızı da azaltmanızı sağlar! Daha fazla bilgi için! Uzmanımız Sizi Arasın

Yük Veren Kullanıcı Sözleşmesi


1.Giriş

İşbu Yük Sahibi Genel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Kamion Lojistik Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan böyle “Kamion” olarak anılacaktır) ileshipper.kamion.co sitesi veya akıllı telefonlardaki Android veya iOS tabanlı mobil uygulamaları yoluyla Kamion Platformu’na üye olarak işbu sitede verilen hizmetlerden faydalanan gerçek/tüzel kişi ve kişiler arasında (bundan böyle “Yük Sahibi” olarak anılacaktır)imzalanmaktadır.
Sözleşme’nin konusu Kamion Platformu’nda sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme’nin kapsamı, metninde yer alan hususlar ile Kamion Platformu’nda yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Kamion tarafından yapılmış veya yapılacak bilcümle uyarı, yazı, açıklama, duyuru ve beyanlardan oluşur. Sözleşme’nin amacı, Kamion tarafından,“Kamion Platformu” web sitesinde (shipper.kamion.co) veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamalarının kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları tanımlamaktır. Yük Sahibi, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle tüm bu hususları kabul eylemiş olur.
Kamion, Sözleşme’yi onaylayan Üyeler’e,Kamion Platformu’nunWEB sitesinde ve akıllı telefonlarda Android veya IOS tabanlı mobil uygulamaları kullanmalarına olanak verir.

2.Tanımlar

"Alıcı"Elektronik Onay verilmiş Eşya’nın, Yük Teklifinde öngörülmüş ve sevk irsaliyesinde belirtilmiş adreste teslim edileceği alıcının yetkilisini ifade eder. "Elektronik Onay"Yük Sahibi tarafından verilen ve Yük Teklifinde yer alan koşulları, işbu Sözleşme hükümleri dairesinde kabul ettiğini gösteren, Taşıma İşinin Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde gerçekleştirileceğini ifade eden onayı ifade eder.
"Eşya"Yük Sahibinin bildirdiği Alıcı adresi, yük tipi, yük ağırlığı, yükün paketleme şekli, gidilecek şehir, km cinsinden yaklaşık mesafe, araç tipi vb. gibi koşullar dâhilinde Taşıyıcı tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde taşınan yükü ifade eder.
"Destek Sağlayıcı"Kamion lojistik çözüm platformu üzerinden sisteme üye olarak sistem üzerinden hizmet veren yedek parçacı, akaryakıt istasyonu, servis istasyonu, sigorta şirketi vb. ticari birimleri ifade eder.
“Kamion Platformu/Platform”Kamion’a ait olan, shipper.kamion.co web adresinden veya mobil telefon uygulaması ile (Google Play veya Apple Store üzerinden) kullanıcılarına (üyelerine) sunulan ve Yük Sahibi ile taşımayı üstlenebilecek olan Üye Taşıyıcıları bir araya getiren lojistik platformunu ifade eder.Platform bahse konu hizmetleri vermek üzere yazılım tabanlı teknolojik uygulamayı haizdir.
“Üye”burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın Yük Sahibi, Taşıyıcı, Destek Sağlayıcıları kapsamında yer alan ve Kamion Platformunda yer alan işbu Sözleşme şartlarını kabul eden, onaylayan ve Kamion tarafından platforma kaydı yapılan ve platformu kullanması uygun bulunan, gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
“Taraflar”birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere Taşıyıcı, Yük Sahibi, Destek Sağlayıcıları, terimi kapsamında yer alan ve Kamion’un web/akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden üye girişi yapmaksızın sisteme ulaşan Üyelerin tamamını veya ilgililerini ifade eder. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın kendi aralarında yapacakları ticaret ve işbirliği ileKamion’la aralarındaki süreçleri düzenlemektedir. Taraflar’ın hiçbiri bir diğerinin temsilcisi, ortağı, acentesi ve bayisi değildir.
“Taşıyıcı”Yükleri bizzat taşıyan nakliye şirketleri ile taşıma hizmetini şahsi/şahıs şirketi olarak sunan gerekli belgelere haiz kamyoncuları/şoförleri ifade eder.
“Taşıma İşi”Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilecek taşıma hizmetini ifade eder.
“Yük Sahibi”ticari faaliyetleri için taşıma hizmetine ihtiyaç duyan ve Platforma Üyeliği kabul edilmiş tüm gerçek/tüzel kişi ve tacirleri ifade eder.
“Yük Teklifi”Platform tarafından Yük Sahibinin belirttiği Alıcı adresi, yük tipi, yük ağırlığı, yükün paketleme şekli, gidilecek şehir, km cinsinden yaklaşık mesafe, araç tipi gibi taşıma koşullarının detaylarına göre her işleme özgü olarak yeniden hesaplanan ve Yük Sahibi tarafından onaylanan Eşyanın KDV dahil taşıma bedelini ifade eder.

3.Üyelik

3.1.Platform’a üye olmak isteyen Yük Sahibi adayları öncelikle işbu Sözleşmeyi okuyup, değerlendirdikten sonra, serbest iradeleri ile hükümlerini kabul ederek Sözleşmenin tarafı olmak istemeleri halinde, web sayfası ya da mobil uygulama (shipper.kamion.co) üzerindeki “KABUL EDİYORUM” butonunu onaylamak suretiyle, Sözleşmeyi imzalamış ve böylelikle Sözleşme tarafını haline gelir.

3.2.Kamion Platformu’na üyelik formunda talep edilen bilgileri eksiksiz dolduran, işbu Sözleşme şartlarını kabul ederek onaylayan ve Kamion tarafından Yük Sahibi Üyelerden talep edilen tüm belgeleri onaylanan gerçek ya da tüzel kişiler Üye olarak sisteme kabul edilir. Yük Sahibi’nin Platform üyeliğinin onaylanması halinde, anılan onay Taşıyıcı’nın Platform’daki hesabı vasıtasıyla gönderilecek elektronik ileti ya da sms/elektronik posta vb. gibi yöntemlerle gerçekleşecektir.
Üyeler,Kamion Platformu’na kayıt ve üye olmak için vermiş oldukları bilgilerin, Kamion Platformu üzerinden aldıkları hizmetlerin ve Kamion Platformu tarafından kaydedilen bilgilerin Kamion tarafından kullanılmasına ve işlenmesine izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Platform’a üye olurken verdiği kişisel/şirket bilgileri ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ve Platforma kayıt esnasında vermiş olduğu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde anılan bilgi ve belgelerin değişik halini en geç 5 (beş) iş günü içinde Kamion Platformuna ileteceğini kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder. Aksi takdirde Kamion veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen veya gelme tehlikesi gösteren zarar ve maliyetlerden Yük Sahibi tek başına ve öncelikli olarak sorumlu olacaktır.

3.3.Yük Sahipleri, Kamion akıllı telefon uygulamasını telefonlarına yükleyerek veya Kamion Platformu’nun web arayüzü üzerinden üyelik başvurusunda bulunabilir. Kamion Platformu’na üyelik ücretsizdir. Ancak Taraflar,zaman içinde anılan ücretsiz üyeliğin ve Platformda sunulan hizmetlerin Kamion tarafından özel üyelik gerektiren ücretli/ücretsiz modellere dönüştürülebileceğini bilir ve kabul eder. Kamion, Sözleşme kapsamındaki bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir. Taraflar bu hususları bildiğini beyan ve gayri kabili rücu surette kabul etmektedir.

3.4.Üyeler’in Platforma girerken veya herhangi bir işlem yaparken kullanmak üzere kendi belirleyeceği ve dilediği zaman değiştirebileceği bir şifresi ya da benzeri kimlik doğrulama yöntemi mevcuttur. Üyeler,Kamion Platform şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyeler’in söz konusu şifreyi kullanma hak ve sorumluluğu bizzat kendisine ait olup Üyeler kendisine tahsis edilen kullanıcı adı-şifre ve benzeri kimlik doğrulama teknikleri kullanılarak Kamion Platfromu üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendileri adına gerçekleştirildiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kamion’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kamion’un her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.5.Üyeler,Kamion Platformu’nun hizmetlerinden, üyelik işlemlerinin Kamion tarafının onaylanmasının ardından, faydalanmaya başlar. İşbu Sözleşme’yi imzalayan Üyeler, Platform’da kendisine sunulan hizmet ve imkânlardan yararlanırken ve Platform’da herhangi bir işlem yaparken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara, uyarılara ve gerek Platform içeriğinde yer alan gerekse işbu Sözleşme’de yer alıp almamasına bakılmaksızın yürürlükteki tüm yasal hükümlere uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere, Platform’un amacına ve aynı zamanda Platform’daki diğer üyelerin kişilik haklarına saygılı davranacağını beyan kabul ve taahhüt eder.

3.6.Üyeler, Sözleşme akdeyleyerek üstlendikleri yükümlülüklere aykırı ya da eksik eylem ve işlemlerinin vukuu halinde Kamion’un doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını kendilerine yapılacak olan ilk yazılı ihtarı müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Kamion Platformu’nu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üyeler başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde de bulunamazlar.

3.7.Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeni ile Kamion’un üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezalarını Kamion’un ilgili Üye’ye ihtarının ardından herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan Üye tarafından ödeneceğini, yanı sıra Kamion’un bahse konu meblağı, varsa kendi emanetinde/yed’inde bulunan Üye’ye ait meblağdan mahsup edebileceğini taraflar kabul ve beyan eder. Kamion, gecikmesinde mahzur bulunan hallerde Üye’ye önceden ihtar göndermekle yükümlü değildir.

3.8.Üyeler,Kamion Platformuna Üye oldukları andan itibaren işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeyeceklerini ve Kamion’un herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın; Yük Sahibinin, süreli veya süresiz olarak Platform’a erişimini engelleyen önlemleri alabileceğini kabul ederler. Kamion’un işbu Sözleşme’ye ve/veya bu maddede yer alan koşullara aykırı davranan bir Üye ve durum tespit etmesi durumunda itibar ve kar kaybı dâhil olmak üzere uğramış ve uğrayacak olduğu tüm maddi, manevi, ticari zararları ilgili Üye/Üyelerden tazmin edebileceğini gayri kabulü rücu kabul ve beyan ederler.

3.9.Kamion Platformu’nda Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kamion ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.Kamion’un ilgili Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.10.Kamion, Üyeler’in kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek ya da Kamion’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Kamion ve Kamion Platformu’nun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.11.Üyeler, Platform’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Platform’a yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

3.12.Kamion Platformu’nun virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üyeler shipper.kamion.co web sitesi’ne girmesiyle veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamaları kullanmasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.Platform İçeriği ve Platform Çalışma Sistemi

4.1.Platform, Üye niteliğini haiz Yük Sahiplerini taşıtmak istedikleri Eşya için işbu Sözleşme hükümleri dahilinde Taşıyıcılarla buluşturan elektronik ortamdır. Kamion, Yük Sahiplerince Elektronik Onay verilmiş Eşyanın Taşıma İşini Taşıyıcılara ileten söz konusu Platformun malikidir.

4.2.Yük Sahibinin m.6.1 uyarınca Eşya ile ilgili Platforma ilettiği bilgiler çerçevesinde Kamion tarafından hazırlanan Yük Teklifi Yük Sahibinin onayına sunulacaktır. Yük Sahibinin, Yük Teklifine Elektronik Onay vermesi ve (Yük Sahibi ile Kamion arasında farklı bir anlaşma olmadıkça ) eş zamanlı olarak Yük Teklifinde belirtilen tutarın tam ve zamanında Kamiona gönderilmesi halinde Taraflar arasında taşıma ilişkisi kurulmuş olur.

Elektronik Onay sonrası, Kamion, Taşıyıcı’ya Yük Teklifi konusu Eşya ile ilgili gerekli bilgileri gönderecektir (Yük Sahibinin ve alıcıların bilgileri vb. ). Taşıyıcı, Eşya’nın yüklenmesinin tamamlanmasını müteakip Yük Sahibince düzenlenip kendisine teslim edilen sevk irsaliyesini derhal Kamion platformuna online olarak aktaracaktır. Taşıma İşi ifa edilip Eşya Alıcıya teslim edildiğinde Taşıyıcı, Alıcı imzasını havi sevk irsaliyesini, yük fotoğrafı ve faturayı Kamion Platformuna online olarak aktaracaktır. Böylelikle Eşya’nın Alıcıya teslimi ve Taşıyıcı tarafından kesilen faturanın ve imzalı sevk irsaliyesinin Kamion tarafından onaylanmasıyla Platform açısından taşıma işlemi tamamlanmış addolunacaktır.

4.3.Yük Sahibi ve Kamion operasyon birimi, yükü ve yükü taşıyan aracı varış noktasına sorunsuz bir şekilde ulaşana kadar Platform aracılığıyla takip edebilir. Bu sebeple Kamion Taşıyıcı, cep telefonunun (dolayısıyla yükün) sayılanlarla sınırlı olmaksızın GSM Operatörü ya da GPS gibi teknolojiler aracılığı ile takip edilmesini sağlamak için gerekli her türlü adımı atacağını gayri kabulü rücu kabul ve beyan eder.

4.4.Kamion verilecek olan hizmet kapsamında yükün taşınmasına yönelik ayırmış olduğu iş gücüne, zamana, altyapıya göre Yük Sahibine Yük Teklifinde bulunmadan önce Yük Teklifine ilişkin koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Keza Kamion, Yük Sahibinin m.6.1 uyarınca bildirimde bulunduğu Eşya için Yük Teklifi vermek zorunda olmadığı gibi Yük Teklifi’nin Platforma girilmesinden itibaren 3 iş günü içinde Elektronik Onay verilmemesi halinde Kamion’un Yük Teklifi ile bağlı olmama hakkını da haizdir. Taraflarca Kamion ile yapılacak özel anlaşmalı kurum kategorisindeki yüklemelerde, çoklu Yük Teklifi hazırlanabilecektir.

5. Ödeme Sistemi ve Faturalandırma

5.1.Yük Sahibi, yukarıda m. 4.2’de belirtilen taşıma bedelini borcunu Kamion tarafından belirlenen ve SSR ile güvenlendirilmiş güvenli ödeme sistemi aracılığıyla ya da havale/EFT/kredi kartı gibi başkaca ödeme yöntemleri ile Kamion’a tam ve eksiksiz olarak ödeyecektir..2 Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödemenin Sözleşmede belirtilen yöntemlere aykırı olarak yapılması durumunda, her türlü sorumluluk Yük Sahibi’ne aittir.Yük Sahibi, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Kamion’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3.Yük Sahibi, Elektronik Onay verdiği andan itibaren; Eşya’nın öngörülen ve/veya makul süre içinde Yük Sahibinden teslim alınamaması gibi Kamion’dan kaynaklanan nedenlerle Taşıma İşi’nin Sözleşme hükümlerine uygun surette gerçekleşememesi durumunda, Kamiona ödediği tutarın iadesini talep etmek hakkına sahiptir. Bu durumda Kamion, Yük Teklifini tutarının tamamını herhangi bir kesinti olmaksızın ve en geç 7 (yedi) işgünü içinde, güvenli ödeme sistemi aracılığıyla ya da daha çabuk olacak başka bir surette Yük Sahibi tarafından bildirilen banka hesabına iadesini sağlayacaktır. Şu kadar ki Yük Sahibi, işbu maddede bahsi geçen şekilde iadenin yapılmasını talep ettiği banka hesap bilgilerini Kamion’a bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.

5.4.Kamion, Elektronik Onay sonrasında mevzuata uygun surette tanzim edeceği faturayı Yük Sahibinin Kamion Platformu’nda kayıtlı bulunan adresine ilgili mevzuat ve kendi takdiri çerçevesinde e-posta, kargo veya e-fatura olarak ve yollayacaktır. Kamion, mevzuata uygun olmak kaydıyla Platform’un işleyiş sistemi ve kendi takdiri çerçevesinde faturalama periyodunu belirlemekte özgürdür.

6.Yük Sahibi'nin Hak Ve Yükümlülükleri

6.1.Yük Sahibi, Alıcısına ulaştırmak istediği Eşyaya ilişkin bilgileri (Alıcı adresi, yük tipi, yük ağırlığı, yükün paketleme şekli, gidilecek şehir, yükün teslim alınma tesisindeki ve alıcı tesisteki yükleme / boşaltma saatleri, araç tipi) gerçeğe uygun bir biçimde Platforma gireceğini kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder. Şu kadar ki Eşya’ya ilişkin Platforma girilen bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda Kamion Yük Teklifinde değişiklik yapma ve/veya Sözleşme konusu hizmetin verilmesinden kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçme hakkını saklı tutar.

6.2.Yük Sahibi,Kamion Platformu aracılığıyla taşıtacağı yükün (Eşya), Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının ilgili düzenlemelerine aykırı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yük Sahibi, yasadışı, tehlikeli, emniyetsiz, riskli, zararlı, yasalara aykırı veya itiraza açık malların sevkiyatını/taşınmasını kesinlikle talep etmeyeceğini ve bu şekildeki yükler için Platformu kullanmayacağını; Kamion’un Platform’a herhangi bir vesile ile mevzuata aykırı bir Eşya’nın taşınmasının talep edildiğini tespit ettiği durumlarda, söz konusu ilanı derhal yayından kaldırma ve Yük Sahibi’nin üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırma hakkı olduğunu beyan kabul ve gereğini taahhüt eder.

6.3.Yük Sahibi, aşağıda listelenen malların (listede adı geçen mallarla sınırlı olmamak üzere yasalarla belirlenmiş tüm taşınması yasaklı veya özel izne tabii malların) sevkiyatı için Platformu kullanamaz aksi hale ilişkin her türlü yasal sorumluluk kendisine aittir.
* Ürünlerin tabiatları, mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve uçucu maddeler,* Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler, * Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler,* Organ ve cenaze,* Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler,* İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde,*Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile hamilin elinde değer kazanacak türden değerli kâğıtlar,*Altın, platin, gümüş, pırlanta gibi değerli taş ve madenler, mücevherat ve ziynet eşyaları,Fabrika ve bayileri arasında gönderilen boş av tüfekleri ve onların parçaları dışında, mermi, boş kovan, tabanca ve her türlü ateşli silahlar,Kürk, avlanılması yasak canlı hayvanlar ve benzeri mal ve ürünler Kamion’un yukarıda belirtilenin kapsamını tek taraflı olarak genişletme hakkı ve yetkisi mevcuttur.
6.4.Yük Sahibi,Kamion Platformu’na üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan münferiden kendisi sorumludur. Yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi durumunda ve/veya işbu Sözleşme’nin ihlali halinde, Kamion’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul ve beyan eder.

6.5.Yük Sahibi, Platforma kendisi ya da gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili bildirdiği bilgilerin; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini teminen ve Kamion tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla, Kamion tarafından kullanılabileceğini, saklanabileceğini ve taşıma işlemlerini gerçekleştiren kişiler de dahil olmak üzere üçüncü kişilere açıklanabileceğini ve bu bilgilerin bu şekilde kullanımına, saklanmasına ve iletilmesine rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

6.6.Yük Sahibi, güncel mevzuata uygun tam ve eksiksiz surette 3 (üç) adet tanzim edeceği sevk irsaliyesini, trafik seyrinde bulundurmak üzere Taşıyıcı’nın sürücüsüne teslim edecektir. Taşıyıcı, Yük Sahibinden teslim aldığı sevk irsaliyesini Eyşa’nın teslimi esnasında Alıcı’ya imzalatacak ve imzalı kopyasını Platform aracılığıyla Kamion’a gönderilecektir.

6.7.Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Yük Sahibi tarafından belirtilmiş olan Alıcı’nın teslimatı kabul etmemesi, Alıcı adresinin değişmesi ya da mevcut olmaması, Eşya’nın Taşıyıcı aracına yüklenmesiyle ilgili hususlar gibi Kamion’dan kaynaklanmayan sebeplerle teslimatın tam zamanında veya hiç yapılamaması durumunda Kamion sorumlu tutulamayacaktır. Alıcı tarafından teslim alınmayan malzemeler için, Kamion, Yük Sahibi’ni bilgilendirecek ve Yük Sahibi’nin yapacağı yönlendirmeye göre hareket edecektir. Yük Sahibi, bu durumda oluşabilecek bedel farkını ödemeyi kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder. Şu kadar ki Yük Sahibi, yeni alıcının veya yeni teslim yerinin adresini Kamion’un muvafakatini almak ve fazladan ortaya çıkacak her türlü maliyete katlanmak kaydıyla değiştirebilir. Aksi takdirde her türlü maliyeti Yük Sahibine ait olmak üzere Kamion gerekli gördüğü önlemleri almakta serbest olacaktır.

6.8.Yük Sahibi, vadesi gelmesine rağmen ödenmemiş ve Sözleşmeden kaynaklı borçlarıyla ilgili olarak, söz konusu ücretlerin ödenmesine kadar mallar, vasıtalar veya bunlarla bağlantılı evraklar üzerinde Kamion’un rehin hakkı ve/veya hapis kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9.Yük Sahibi, yükleme, taşıma ve boşaltma esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle meydana gelebilecek her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder.

6.10.Yük Sahibi, Taşıma İşinin gerçekleştireceği araçlara mevzuata uygun bir biçimde yükleme yapılmasından ve istiap haddi üzerinde yükleme yapılması nedeniyle ortaya çıkacak idari para cezaları dahil her türlü zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder.

6.11.Yük Sahibi Platform üzerinden vermiş olduğu Elektronik Onay’ı aşağıdaki tutarların mahsubu suretiyle dilediği zaman iptal edebilir. Şu kadar ki Elektronik Onay’dan itibaren 1 (bir) saate kadar olan iptallerde Yük Teklifi tutarının %1’i (yüzde bir); 1 (bir) saati geçip Taşıyıcının, Taşıma İşi için Yük Sahibi adresine doğru yola çıkmadan önce yapılan iptal hallerinde ise Yük Teklifi tutarının %5’i tutarındaki meblağı iptal bedeli olarak Yük Sahibine yapılacak iade ödemesinden mahsup olunur. Ancak daha sonraki aşamada yapılan iptallerde Taşıyıcının ulaşım ve iş kaybına yönelik giderleri gibi maliyetler de bedelden mahsup edildikten sonra kalan bakiye Yük Sahibine iade edilir. Yük Teklifinde belirtilen tutar herhangi bir nedenle henüz Kamion uhdesine geçmese dahi Yük Sahibi yukarıda belirtilen tutarlardan sorumlu olacaktır.

6.12.Yük Sahipleri, Platform üyeliği süresince ve/veya Platform üyeliklerinin sonlanmasından itibaren 6 (altı) ay boyunca, Platform sayesinde ilişki kurdukları diğer üyeler ile Platform harici surette doğrudan veya dolaylı olarak irtibat kurup işbu Sözleşme konusuyla ilişkili herhangi bir ticari faaliyette bulunmazlar. Aksi takdirde, Platform üyeliği süresince ve/veya üyelik sona erdikten sonraki 6 (altı) aylık dönem boyunca rekabet yasağına aykırı surette yapılan her bir taşıma tutarının %15 (yüzde onbeş) meblağını her bir üye ayrı ayrı Kamion’a ödemekle yükümlü olurlar. Yük Sahibi, işbu rekabet yasağı koşulu tüm Türkiye sınırları içinde ve Üyenin üyeliğinin devamı boyunca veya herhangi bir nedenle sona erdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca geçerli olacağını beyan, kabul ve gereğinin taahhüt eder.

7. Kamion’un Hak Ve Yükümlülükleri

7.1.Kamion tarafından sunulan hizmetler, işbu Sözleşme’de belirtilen hususlardan teşkil etmekte olup söz konusu hizmetlerin; (i) Üyelerin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağı, (ii) kesintisiz ve eksiksiz olarak, doğru, güvenli ve hatasız bir şekilde verileceği, (iii) virüs ve diğer zararlı kodlardan arıtılmış olacağı veya (iv) herhangi ekstra bir gelir veya kâr ya da maliyet ekonomisi sağlayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.Kamion Platformu üzerinden verilen hizmetler, internet ve elektronik haberleşme araçlarının kullanımından doğan sınırlama, gecikme ve diğer sorunlara tabi olabilir. Bu tür sorunlardan doğan gecikme, hizmette veya Eşyanın tesliminde aksama, ve/veya diğer hasarlar Kamion’un sorumluluğunda değildir.

7.2.Kamion hiçbir koşulda bu Sözleşme ve Kamion Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin Üyeler tarafından kullanmasından veya gerektiği gibi kullanamamasından dolayı oluşmuş ve/veya oluşabilecek olan kâr kaybından ve/veya doğrudan ya da dolaylı, cezai ve sair zararlardan, herhangi bir şart ve koşul altında sorumlu olmayacaktır.

7.3.Kamion Üyeler arasındaki ödemelerin temini açısından, SSR ile güvenlendirilmiş güvenli ödeme sistemi kullanır ve işbu sözleşmede tanımlanan prosedürlere uygun olarak tahsilat, ödeme ve aktarımları gerçekleştirir. Taraflar ödeme prosedürleri konusunda Kamion’un belirleyeceği değişiklikleri ve prosedürleri baştan kabul ettiklerini beyan ederler.

7.4.Kamion’un elinde olmayan nedenlerle özellikle data hatlarından kaynaklanan veya herhangi bir dijital sorun nedeniyle ya da diğer teknik problemlerden kaynaklanan nedenlerle Platform’dan faydalanma kesintilere uğrayabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim bozukluğu ve bunun dolaylı sonuçlarından ve Üyeler’in yaşayacağı tüm diğer sorunlardan Kamion’un sorumlu olmadığını Üyeler kabul ve beyan ederler. Herhangi bir üyelik veya teknik problemle karşılaşılması halinde Kamion ile iletişime geçilmesi durumunda, Kamion sorunla ilgilenecek ve ilgili Üyeyi de bilgilendirecektir.

8. Zarardan Sorumluluk Ve Sigorta

8.1.Kamion’un, Taşıyıcı’nın Eşya’yı teslim aldığı andan Alıcı’ya teslim edinceye kadar oluşabilecek hasar, zayi, kayıp ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu, işbu Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde, kendisinin veya fiili taşımayı yapan kişinin kusuru oranındadır. Kamion’un sorumluluğu, Eşyanın Yük Sahibi tarafından Taşıyıcı aracına düzgün ve sağlam olarak yüklenmesi ile başlar, Taşıyıcı aracının Alıcı’nın adresinde gösterdiği boşaltma alanına ulaşması ile sona erer. Yük Sahibi, Eşyanın yükleme ve boşaltmasından Kamion ve Taşıyıcı’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Kamion’un Yük Sahibi’ne karşı olan sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu Taşıma Kitabı hükümleri kapsamında bir sorumluluk olup hiçbir şekilde kar kaybı, iş kaybı, gelir kaybı, üçüncü kişiye ödenen cezai şart ve benzeri isim altında herhangi bir zarardan sorumluluğu kapsamaz.

8.2.Kamion, bu sorumluluğunu güvence altına alan Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası yapacağını beyan ve taahhüt eder. Teslim noktasına ulaşan ürünler hasarlı ise, hasarlı ürünün veya ürünlerin araç yükleme/boşaltma noktasından ayrılmadan fotoğrafları Yük Sahibi veya Alıcı tarafından çekilip, teslim evrağına hasar gören ürün cinsi ve net ürün sayısı yazılıp şoförün de imzalayacağı tutanak tutulmalı ve durum vakit kaybedilmeden Kamion ile paylaşılıp sigorta süreci başlatılmalıdır. Sigorta sürecinin Yük Sahibinden kaynaklanan nedenlerle başlatılamaması halinde, bu nedenle maruz kalınan zarar ve ziyandan Yük Sahibi sorumlu olacaktır. Meydana gelen hasar Eşya kapsamındaki emtiayı pert hale getirmişse, hasar maliyetinin fatura edilmesi aşamasında; hasarlı emtia Kamion’a teslim edilecek olup TTK hükümleri ve limitlerince kusuru oranında hesaplanan zarar tutarı Kamion’a KDV’siz “hasar tazmin bedeli” faturası ile yansıtılacaktır. Ancak Yük Sahibi nin marka güvenliği açısından hasarlı malzemeleri teslim edemediği veya Kamion’un kabulü ile emtiada kısmi hasarın mevcut olduğu durumlarda; hasarlı malın değer kaybetmeyen bölümünün değeri düşülerek (Sovtaj Bedeli) Kamion’a KDV’siz “hasar tazmin bedeli” faturası düzenlenecektir. Yük Sahibi tarafından hasarlı emtia imha edilecek ise; Kamion imha edilme sürecine refakat edecektir, Yük Sahibi tarafından imha tutanağı ve fotoğraflar Kamion ile paylaşılacaktır. Taşıma konusu ürünlerde oluşan zayi, kayıp, hırsızlık nedeni ile hasar maliyetinin fatura edilmesi aşamasında; 60 günlük sürenin bitimine müteakip TTK hükümleri ve limitlerince kusuru oranında hesaplanan zarar tutarı Kamion’a KDV’siz “hasar tazmin bedeli” faturası ile yansıtılacaktır. Taşıma konusu ürünlerde oluşan Hasar maliyeti, niteliği itibariyle KDV’li kesilmesi zorunlu olan hallerde hasar faturasının KDV’li olarak tanzimi durumları saklıdır.

8.3.Kamion, aşağıdaki hallerden doğan tazminat talepleri ve benzerlerinden sorumlu olmayacaktır:
8.3.1 Yük Sahibi veya Yük Sahibi namına hareket eden sair bir kişinin eylem veya ihmali,
8.3.2 Kamion’un ve/veya Taşıyıcının ya da Eşyayı fiilen taşıyan sürücünün,Yük Sahibi'nin talimatları doğrultusunda veya Yük Sahibi adına verilen talimatlar uyarınca hareket etmesi,
8.3.3 Kamu idaresinin ya da bir devlet otoritesinin eylemi veya emri,
8.3.4 Kamion tarafından sağlanmış olması hali hariç olmak üzere yüklerin, paletlerin, ambalajların yetersiz ambalajlanması veya sınıflandırılması,
8.3.5 Yüklerin Yük Sahibi veya Yük Sahibi namına hareket eden sair bir kişi tarafından elleçlenmesi, yüklenmesi, istiflenmesi veya tahliyesi,
8.3.6 Yüklerin kendi vasfı,
8.3.7 Kargaşa, ayaklanma, grev, lokavt, iş durdurma veya yavaşlatma,
8.3.8 Patlama, yangın, su baskını veya fırtına, terör ve her türlü doğal afetler,
8.3.9 Kamion dışında gelişen ve/veya önleyemeyeceği bir sebep ve gerekli ihtimama rağmen bunun önlenemeyen neticeleri,
8.3.10 Yukarıda sayılanlarla benzer nitelikteki sair haller,


9. Sözleşmenin Geçerliliği, Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirlik

9.1.Bu Sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve taraflar arasında bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan tüm görüşme, kabul ve sözleşmelerin yerine geçer ve sadece yazılı olarak ve/veya Kamion tarafından elektronik ortamda onay verilmek suretiyle değiştirilebilir ve tadil edilebilir.

9.2.İşbu Sözleşme devamında yer alan Ekler işbu Sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasını oluşturmaktadır ve Sözleşme metni içinde düzenlenmiş gibi aynı düzeyde etkili ve yürürlüktedir ve bu Sözleşmeye yapılan atıflar bu belgeleri de içine alır.

9.3.Taraflardan herhangi birinin bilerek ya da bilmeyerek bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinden doğan hakkını talep etmemesi veya kullanmaması söz konusu hakkın değiştirildiği veya hakkın karşısındaki yükümlülüğünün hafifletildiği ya da herhangi bir haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu Sözleşme kapsamındaki tüm koşul, şart ve yükümlülükler Tarafların karşılıklı mutabakatı ile yazılı olarak değiştirilip tadil edilmedikçe her zaman tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

9.4.Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenden ötürü geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecek olup Taraflar geçersiz olan hükmü Tarafların ticari beklenti ve niyetlerine uygun şekilde geçerli bir hükümle değiştireceklerdir.

9.5.Bu Sözleşme Taraflardan herhangi birini diğerinin acentesi ve/veya çalışanı yapmadığı gibi Taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim ya da benzeri bir ilişki oluşturulduğu anlamına da gelmez. Taraflardan hiçbiri diğer Tarafı herhangi bir biçimde herhangi bir şeye zorlama yetkisine sahip değildir ve Taraflar her açıdan birbirlerinden bağımsızlardır.

10.Gizlilik

10.1.Taraflar bu Sözleşmenin belirli bazı koşul ve şartlarının son derece gizli olduğunu ve Sözleşme dönemi boyunca ya da feshi veya sona ermesinin ardından diğer tarafın önceden yazılı iznini almadan üçüncü taraflara açıklanmaması ve ifşa edilmemesi gerektiğini kabul ederler.
Şu kadar ki Üyenin Platforma üyeliği sırasında Üyeler tarafından verilen bilgiler, çerezler/mobil veriler kullanılarak elde edilen bilgiler ve Kamion tarafından kullanılacak algoritma ve veri tabanı sistemlerine esas teşkil etmesi amacıyla sahip olunan bilgiler bu madde kapsamına girmez.

10.2.Bu Sözleşme Taraflardan herhangi birini diğerinin acentesi ve/veya çalışanı yapmadığı gibi Taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim ya da benzeri bir ilişki oluşturulduğu anlamına da gelmez. Taraflardan hiçbiri diğer Tarafı herhangi bir biçimde herhangi bir şeye zorlama yetkisine sahip değildir ve Taraflar her açıdan birbirlerinden bağımsızlardır.
Üyeler, Platforma kaydolarak kendilerine ait ad, ticari unvan veya logonun Kamion tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini ve bahse konu kullanımın bu maddenin ihlali olarak addolunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.Fikri Mülkiyet

11.1.Üyeler, Kamion Platformu ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı yaratılan, tasarlanan, tasarımı yapılan ve/veya geliştirilen kaynak kodları, arayüzler, akış diyagramları, plan, taslak, modüller, veri tabanı, grafik tasarımları da içeren bilgisayar programı/yazılımı, yazılım geliştirmeleri, ek yazılım geliştirmeleri, yamalar, IOS ve Android mobil işletim sistemlerine uyumlu cep telefonu uygulamalarının/sistemlerin geliştirilmesine yönelik her türlü nesne, bilgi ve belgelerde dahil olmak üzere telif hakları, herhangi bir patent veya alt patente konu edilebilecek buluş/buluşlar, endüstriyel tasarım, tescilli ve tescilsiz markalar, ticari unvanlar, ticari takdim şekilleri, alan adları, künyeler, ticari sırlar, teknoloji, kamuoyu açıklamaları, araştırma, geliştirme, fikirler, teknik bilgi (know-how), formüller, işlemler, metodoloji, gizli ve özel bilgi ve benzeri mülkiyet hakları (“Fikri ve Sınai Haklar”) tescile konu edilip edilmemesine bakılmaksızın münferiden ve münhasıran Kamion’a ait olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2.Kamion, Platforma ilişkin olarak Üyeler’e sadece münhasır olmayan ve devredilemeyen kısmi kullanım hakkı tanımaktadır.Üye, Kamion tarafından açık olarak yetki verilmediği sürece önce Platform’da yer alan yazılımlara/programlara yönelik doğrudan veya dolaylı olarak tersine mühendislik, kaynak koduna dönüştürme, makine kodundan sembolik koda çevirme veya türetme işlemleri ya da benzeri işlemler yapmayacağını, söz konusu işlemleri üçüncü bir kimsenin yapmasına müsaade etmeyeceğini ya da buna sebebiyet vermeyeceğini, buna ek olarak, Kamion Platformunun genel güvenliğini tehdit edecek, Kamion Platformunun ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını ve Kamion Platformu’nu hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Kamion Platformunu kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmayacağını ve Kamion Platformundaki hiçbir veriyi yanıltıcı hile girişimlerinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kamion Platformunun kendisini kopyalamak, kaydetmek, yazılımını çözmek veya değiştirmek Üye erişim yetkisi dışındadır. 11.3.Kamion Platformu’nda yayınlanan ve Üye profillerinde yer alabilecek her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Kamion’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz. Platform’da yer alan tüm içerik ve bu içeriğin Kamion tarafından işlenmesi sonucu oluşacak veritabanı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser niteliğindedir ve tüm hakları Kamion’a aittir.Üyeler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

12.Sözleşmenin Devri ve Temlik

12.1.Yük Sahibi bu Sözleşmeyi ya da bu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini Kamion’un önceden yazılı iznini almadan (bu tür bir iznin makul olmayan nedenlerden ötürü verilmemesi söz konusu olamaz) devredemez, temlik edemez, alt lisans veremez, alt sözleşme yapamaz ya da buna benzer bir işlem tesis edemez. Şu kadar ki Kamion’un Sözleşmeyi üçüncü kişilere devretme hakkı her halükarda saklıdır.

13. Delil Teşkil Etme

13.1.Taraflar Sözleşmeden kaynaklı olarak doğması muhtemel ihtilaflarda yalnızca Kamion’a ait olan ticari defterler ile her türlü elektronik ve yazılımsal kayıtlar da dahil olmak üzere her türlü şirket kaydının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca kesin delil niteliğinde olacağını ve işbu 13. Maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve gereğini taahhüt ederler.

14.Sözleşme Gereği Gerçekleştirilecek Bildirim ve Tebligatlar

14.1.Bu Sözleşme uyarınca ya da bu Sözleşme ile ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü bildirim ve yapılacak olan yazışmalar yazılı olacak ve Sözleşmede aksi belirtilmedikçe her türlü bildirim, talep, rıza ve sair hususlar, elektronik olarak Üyeler tarafından bildirilen elektronik posta adreslerine yapılacaktır. 14.2.Üyeler tarafından Kamion’a bildirilen adres Sözleşmeden kaynaklı her türlü bildirim için geçerli adres olarak kabul edilecektir. Şu kadar ki adres değişikliklerinin Üyeler tarafından platforma yazılı olarak ve /veya elektronik yolla en geç 7 (yedi) iş günü içinde bildirilmediği hallerde kayıtlı adrese yapılan bildirimler geçerli addolunacaktır.
Ayrıca, Üyeler tarafından yapılacak fesih veya temerrütle ilgili her türlü bildirim ya i) bir T.C. Noteri kanalıyla, veya ii) Türk Ticaret Kanunu 18/III Maddesi uyarınca taahhütlü postayla tebliğ edilecektir.

15. Uyuşmazlıkların Çözümü

15.1.Bu Sözleşme münhasıran Türk hukukuna tabi olup Türk hukukuna göre yorumlanır ve Taraflar ihtilaf halinde İstanbul Adliyesi(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ederler.

16. Sözleşmenin Yürürlüğü

16.1.Üye kayıt formunu doldurduktan, işbu Sözleşme’nin Üye tarafından okunup, anlaşılıp kabul edildiği belirtildikten ve şifre ya da benzeri kimlik doğrulama yöntemleri ile Platforma eriştikten sonra bu Üyelik Sözleşmesi ve taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

17.Mücbir Sebepler

17.1.Bu Sözleşmede Mücbir Sebep terimi sınırlı olmaksızın; deprem, sel baskını, yıldırım, fırtına, volkanik kül, kasırga, yangın, patlama, kamu hizmetlerindeki kesintiler, makine arızaları, ulaşım araçlarının bulunamaması, hammadde darlığı, üretim tesislerinin bozulması, Platformun siber saldırı veya elde olmayan ya da mevcut önemlerle düzeltilemeyecek surette kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi, borsa kuralları ve işin engellenmesi de dahil hükümet kuralları ve düzenlemeleri, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş hali, ayaklanma, terör, grevler, lokavtlar, salgın hastalık, iç savaş, uçak, zemin ya da yangın zararı, salgın hastalıklar ve doğal afetler de dahil olmak üzere tarafların makul çerçevede kontrolü dışında gerçekleşen ve tarafların tamamının ya da herhangi birinin bu Sözleşmeyi uygulamasını ya da tarafların tamamının ya da herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olan her türlü olay ve durumlar anlamına gelir.

17.2.Taraflardan herhangi birinin Mücbir Sebeplerden ötürü bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da yerine getirmekte gecikmesi durumunda, bu duruma maruz kalan taraf makul çerçevede mümkün olan en kısa süre içerisinde diğer tarafa yazılı bir bildirim göndererek Mücbir Sebebe neden olan durumun yapısı ve kapsamı konusunda bilgi verecektir. Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Mücbir Sebeplerden ötürü yerine getiremediğini ya da geciktirdiğini iddia eden taraf Mücbir Sebebi sona erdirmek ya da bu Sözleşmenin Mücbir Sebebe rağmen uygulanması amacıyla bir çözüm bulmak için elinde gelen gayreti gösterecektir.

17.3.Mücbir Sebebin sona ermesinden sonra makul çerçevede mümkün olan en kısa süre içerisinde etkilenen taraf diğer tarafa Mücbir Sebebin sona erdiğine dair bir bildirim gönderecek ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayacaktır.

17.4.Taraflardan herhangi biri Mücbir Sebeplerden ötürü bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini 45 günden daha uzun bir süre boyunca yerine getiremez ya da geciktirirse, anılan süre içerisinde aksi yazılı olarak taraflarca kararlaştırılmadığı takdirde, diğer taraf etkilenen tarafa yazılı bir bildirim göndererek bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir.

17.5.Şu kadar ki Sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle feshi halinde dahi Üyeler fesih anına kadar Kamion Platformu aracılığıyla üzerlerine aldıkları işleri ve sahip oldukları yükümlülükleri gecikme olmaksızın yerine getirmekle yükümlüdür. Kamion mücbir sebep addedilen durumlarda işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü olmadığı gibi bu sebeple kendisine de herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek ve/veya hangi nam veya isim altında olursa olsun tazminat talep edilemeyecektir.

18. Sözleşmenin Feshi

Kamion, Sözleşmeyi başkaca bir ihtar ve/veya bildirime hacet kalmaksızın tek taraflı olarak ve tazminatsız bir şekilde feshetme hakkını haizdir. Şu kadar ki Taraflar’dan herhangi birinin kendi isteğiyle olsun ya da olmasın iflasına karar verilmesi, konkordato ilan etmesi ya da benzer bir duruma düşmesi veya hukuki statüsünü kaybetmesi halinde; diğer Taraf Sözleşme’yi yazılı bir bildirimde bulunarak derhal feshedebilecektir.

İşbu Sözleşme 18 maddeden, 14 sayfadan oluşmaktadır.
Hemen Başla