While Kamion brings all these to your supply chain, it also allows you to reduce our carbon emissions! For more information! Have Us Call You

Taşıyıcı Genel Gizlilik Politikası

1.Giriş

İşbu Taşıyıcı Genel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Kamion Lojistik Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan böyle “Kamion” olarak anılacaktır) ile api.kamion.co sitesine veya akıllı telefonlardaki Android veya iOS tabanlı mobil uygulamaları yoluyla Kamion Platformu’na üye olarak işbu sitede verilen hizmetlerden faydalanan gerçek/tüzel kişi ve kişiler arasında (bundan böyle “Taşıyıcı” olarak anılacaktır) imzalanmaktadır.

Sözleşme’nin konusu Kamion Platformu’nda sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme’nin kapsamı, metninde yer alan hususlar ile Kamion Platformu’nda yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Kamion tarafından yapılmış veya yapılacak bilcümle uyarı, yazı, açıklama, duyuru ve beyanlardan oluşur. Sözleşme’nin amacı, Kamion tarafından, “Kamion Platformu” web sitesinde (api.kamion.co) veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamalarının kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları tanımlamaktır. Taşıyıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle tüm bu hususları kabul eylemiş olur. Kamion, Sözleşme’yi onaylayan Üyeler’e, Kamion Platformu’nun WEB sitesinde ve akıllı telefonlarda Android veya IOS tabanlı mobil uygulamaları kullanmalarına olanak verir.

2.Tanımlar

"Alıcı" Elektronik Onay verilmiş Eşya’nın, Yük Teklifinde öngörülmüş ve sevk irsaliyesinde belirtilmiş adreste teslim edileceği alıcının yetkilisini ifade eder. "Elektronik Onay"Kamion tarafından verilen ve Yük Teklifinde yer alan koşulların kabul edilip Taşıma İşinin Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde gerçekleştirileceğini ifade eden onayı ifade eder.

"Eşya" Yük Sahibinin bildirdiği Alıcı adresi yük tipi, yük ağırlığı, yükün paketleme şekli, gidilecek şehir, km cinsinden yaklaşık mesafe, araç tipi vb. gibi koşullar dâhilinde Taşıyıcı tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde taşınan yükü ifade eder.
"Destek Sağlayıcı" Kamion lojistik çözüm platformu üzerinden sisteme üye olarak sistem üzerinden hizmet veren yedek parçacı, akaryakıt istasyonu, servis istasyonu, sigorta şirketi vb. ticari birimleri ifade eder.

“Taşınacak Eşya Listesi” Platform üzerinden elektronik ortamda Yük Sahibi’nden taşınacak Eşya hakkında alınan bilgiler ışığında oluşturulan ve Platform aracılığıyla Elektronik Tekliflere açılan listeyi ifade eder.

“Kamion Platformu/Platform” Kamion’a ait olan, api.kamion.co web adresinden veya mobil telefon uygulaması ile (Google Play veya Apple Store üzerinden) kullanıcılarına (üyelerine) sunulan ve Yük Sahibi ile taşımayı üstlenebilecek olan Üye Taşıyıcıları bir araya getiren lojistik platformunu ifade eder.Platform bahse konu hizmetleri vermek üzere yazılım tabanlı teknolojik uygulamayı haizdir.

“Tavsiye Edilen Taşıma Bedeli” Platform tarafından her bir Eşya için ayrı ayrı hesaplanıp Taşıyıcı’ların bilgisine sunulan ve Taşıma İşi’nin gerçekleştirilmesi için Taşıyıcılara önerilen taşıma bedelini ifade eder.

“Taraflar” birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere Taşıyıcı, Yük Sahibi, Destek Sağlayıcıları, terimi kapsamında yer alan ve Kamion’un web/akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden üye girişi yapmaksızın sisteme ulaşan Üyelerin tamamını veya ilgililerini ifade eder. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın kendi aralarında yapacakları ticaret ve işbirliği ile Kamion’la aralarındaki süreçleri düzenlemektedir. Taraflar’ın hiçbiri bir diğerinin temsilcisi, ortağı, acentesi ve bayisi değildir.

“Taşıma İşi” Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilecek taşıma hizmetini ifade eder.

“Taşıyıcı” yükleri bizzat taşıyan nakliye şirketleri ile taşıma hizmetini şahsi/şahıs şirketi olarak sunan gerekli belgelere haiz kamyoncuları/şoförleri ifade eder. “Üye” burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın Yük Sahibi, Taşıyıcı, Destek Sağlayıcıları kapsamında yer alan ve Kamion Platformunda yer alan işbu Sözleşme şartlarını kabul eden, onaylayan ve Kamion tarafından platforma kaydı yapılan ve platformu kullanması uygun bulunan, gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

“Yük Sahibi” ticari faaliyetleri için taşıma hizmetine ihtiyaç duyan ve Platforma Üyeliği kabul edilmiş tüm gerçek/tüzel kişi ve tacirleri ifade eder. "Yük Teklifi" Taşıyıcı tarafından Alıcı adresi, yük tipi, yük ağırlığı, yükün paketleme şekli, gidilecek şehir, km cinsinden yaklaşık mesafe, araç tipi gibi taşıma koşullarının detaylarına göre her işleme özgü olarak yeniden Platform’un onayına sunulan Eşyanın KDV dahil taşıma bedelini ifade eder.

3.Üyelik

3.1. Platform’a üye olmak isteyen Taşıyıcı adayları öncelikle işbu Sözleşmeyi okuyup, değerlendirdikten sonra, serbest iradeleri ile hükümlerini kabul ederek Sözleşmenin tarafı olmak istemeleri halinde, web sayfası (api.kamion.co)ya da mobil uygulama üzerindeki “KABUL EDİYORUM” butonunu onaylamak suretiyle, Sözleşmeyi imzalamış ve böylelikle Sözleşme tarafını haline gelir.

3.2. Kamion Platformu’na üyelik formunda talep edilen bilgileri eksiksiz dolduran, işbu Sözleşme şartlarını kabul eden, onaylayan ve araç ve sürücü fotoğrafı, araç ruhsatı, sürücü ehliyeti, SRC belgesi, araç muayene bilgileri, zorunlu sigorta belgesi, firma vergi levhası, psikoteknik belgesi, TC kimlik numarası, adli sicil kaydı, kooperatif üyelik belgesi, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş yetki belgeleri (K1 Lisansı vb.) dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kamion tarafından talep edilen tüm belgeleri onaylanan gerçek ya da tüzel kişiler "Üye" olarak sisteme kabul edilir. Taşıyıcının Platform üyeliğinin onaylanması halinde, anılan onay işlemi Taşıyıcı’nın Platform’daki hesabı vasıtasıyla gönderilecek elektronik ileti ya da sms/elektronik posta vb. gibi yöntemlerle gerçekleşecektir.Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri vasıtasıyla, şirket resmi evraklarının beyanını takiben sisteme üye olarak alınırlar.

Üyeler, Kamion Platformu’na kayıt ve üye olmak için vermiş oldukları bilgilerin, Kamion Platformu üzerinden aldıkları hizmetlerin ve Kamion Platformu tarafından kaydedilen bilgilerin Kamion tarafından kullanılmasına ve işlenmesine izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Platform’a üye olurken verdiği kişisel/şirket bilgileri ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve Platforma kayıt esnasında vermiş olduğu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde anılan bilgi ve belgelerin değişik halini en geç 5 (beş) iş günü içinde Kamion Platformuna ileteceğini kabul,beyan ve gereğini taahhüt eder. Aksi takdirde Kamion veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen veya gelme tehlikesi gösteren zarar ve maliyetlerden Taşıyıcı tek başına ve öncelikli olarak sorumlu olacaktır.

3.3. Taşıyıcılar, Kamion akıllı telefon uygulamasını telefonlarına yükleyerek veya Kamion Platformu’nun web arayüzü üzerinden üyelik başvurusunda bulunabilir. Kamion Platformu’na üyelik ücretsizdir. Ancak Taraflar, zaman içinde anılan ücretsiz üyeliğin ve Platformda sunulan hizmetlerin Kamion tarafından özel üyelik gerektiren ücretli/ücretsiz modellere dönüştürülebileceğini bilir ve kabul eder. Kamion, Sözleşme kapsamındaki bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir. Taraflar bu hususları bildiğini beyan ve gayri kabili rücu surette kabul etmektedir.

3.4. Üyeler’in Platforma girerken veya herhangi bir işlem yaparken kullanmak üzere kendi belirleyeceği ve dilediği zaman değiştirebileceği bir şifresi ya da benzer kimlik doğrulama yöntemi mevcuttur. Üyeler, Kamion Platform şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyeler’in söz konusu şifreyi kullanma hak ve sorumluluğu bizzat kendisine ait olup Üyeler kendisine tahsis edilen kullanıcı adı-şifre ve benzeri kimlik doğrulama teknikleri kullanılarak Kamion Platfromu üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendileri adına gerçekleştirildiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kamion’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kamion’un her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.5. Üyeler, Kamion Platformu’nun hizmetlerinden, üyelik işlemlerinin Kamion tarafının onaylanmasının ardından, faydalanmaya başlar. İşbu Sözleşme’yi imzalayan Üyeler, Platform’da kendisine sunulan hizmet ve imkânlardan yararlanırken ve Platform’da herhangi bir işlem yaparken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara, uyarılara ve gerek Platform içeriğinde yer alan gerekse işbu Sözleşme’de yer alıp almamasına bakılmaksızın yürürlükteki tüm yasal hükümlere uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere, Platform’un amacına ve aynı zamanda Platform’daki diğer üyelerin kişilik haklarına saygılı davranacağını beyan kabul ve taahhüt eder.

3.6. Üyeler, Sözleşme akdeyleyerek üstlendikleri yükümlülüklere aykırı ya da eksik eylem ve işlemlerinin vukuu halinde Kamion’un doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını kendilerine yapılacak olan ilk yazılı ihtarı müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Kamion Platformu’nu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üyeler başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde de bulunamazlar.

3.7. Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeni ile Kamion’un üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezalarını Kamion’un ilgili Üye’ye ihtarının ardından herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan Üye tarafından ödeneceğini, yanı sıra Kamion’un bahse konu meblağı, varsa kendi emanetinde/yed’inde bulunan Üye’ye ait meblağdan mahsup edebileceğini taraflar kabul ve beyan eder. Kamion, gecikmesinde mahzur bulunan hallerde Üye’ye önceden ihtar göndermekle yükümlü değildir.

3.8. Üyeler, Kamion Platformuna Üye oldukları andan itibaren işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeyeceklerini ve Kamion’un herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın; Taşıyıcı’nın, süreli veya süresiz olarak Platform’a erişimini engelleyen önlemleri alabileceğini kabul ederler. Kamion’un işbu Sözleşme’ye ve/veya bu maddede yer alan koşullara aykırı davranan bir Üye ve durum tespit etmesi durumunda itibar ve kar kaybı dâhil olmak üzere uğramış ve uğrayacak olduğu tüm maddi, manevi, ticari zararları ilgili Üye/Üyelerden tazmin edebileceğini gayri kabulü rücu kabul ve beyan ederler.

3.9. Kamion Platformu’nda Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kamion ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.Kamion’un ilgili Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.10. Kamion, Üyeler’in kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek ya da Kamion’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Kamion ve Kamion Platformu’nun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.11. Üyeler, Platform’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Platform’a yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

3.12. Kamion Platformu’nun virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üyeler api.kamion.co web sitesi’ne girmesiyle veya akıllı telefonlardaki Android veya IOS tabanlı mobil uygulamaları kullanmasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13. Taşıyıcılar, taşıma performanslarının Kamion Platformu tarafından sürücü bazında takip edilmekte ve sisteme kaydedilmekte olduğunu bilir ve gereğini kabul ederler. Kamion, performansı yetersiz olan veya hizmetleriyle ilgili haklı şikayete uğramış Taşıyıcılar’ın Üyeliğini, kısıtlayabilir veya iptal edebilir. Oluşan kısıtlama veya iptal durumlarında Üyelerden herhangi birinin Kamion’a karşı herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamayacağını taraflar ayrı ayrı kabul, beyan ve gereğini taahhüt ederler.

4. Platform İçeriği ve Platform Çalışma Sistemi

4.1. Platform, Üye niteliğini haiz Yük Sahiplerini taşıtmak istedikleri Eşya için işbu Sözleşme hükümleri dahilinde Taşıyıcılarla buluşturan elektronik ortamdır. Kamion, Yük Sahiplerince Elektronik Onay verilmiş Eşyanın Taşıma İşini Sözleşme hükümleri dairesinde Taşıyıcılara ileten söz konusu Platformun malikidir.

4.2. Kamion, Yük Sahibinin talebine uygun şekilde taşınacak Eşyaların listesini ve Taşıma İşi’nin koşulları ile Tavsiye Edilen Taşıma Bedelini Platform aracılığıyla Taşıyıcıların bilgisine sunar. Söz konusu bilgilendirme Taşıyıcılar açısından icap değil, icaba davet niteliğindedir.

Taşıyıcı, Tavsiye Edilen Taşıma Bedeli karşılığında taşıma işini üstlenebileceği teklifini Kamion’a iletebilir. Taşıyıcı Tavsiye Edilen Taşıma Bedeli tutarından fazla ücret talebi varsa teklifini kendi belirlediği tutar üzerinden de iletebilir. Taşıyıcının bu çerçevedeki teklifi işbu Sözleşmede Yük Teklifi olarak tanımlanmıştır.

Taşıyıcı, Yük Teklifinin Kamion tarafından onaylanması halinde sözleşme kurulmuş olur ve söz konusu taşıma ilişkisinin tarafı haline gelerek Eşya’nın Sözleşmeye uygun olarak taşınmasından bizzat sorumlu olur.

Taraflar arasında sözleşmenin kurulmasını müteakip Kamion, Taşıyıcı’ya Eşya ile ilgili gerekli bilgileri (Yük Sahibinin ve alıcıların bilgileri vb.) gönderecektir. Taşıyıcı, Eşya’nın aracına yüklenmesinin tamamlanmasını müteakip Yük Sahibince düzenlenip kendisine teslim edilen sevk irsaliyesini derhal Kamion platformuna online olarak aktaracaktır. Taşıma İşi ifa edilip Eşya Alıcıya teslim edildiğinde Taşıyıcı, Alıcı imzasını havi sevk irsaliyesini, yük fotoğrafı ve faturayı Kamion Platformuna online olarak aktaracaktır. Böylelikle Eşya’nın Alıcıya teslimi ve Taşıyıcı tarafından kesilen faturanın Kamion tarafından onaylanmasıyla Platform açısından taşıma işlemi tamamlanmış addolunacaktır.

4.3. Yük Sahibi ve Kamion operasyon birimi, yükü ve yükü taşıyan kamyonu varış noktasına sorunsuz bir şekilde ulaşana kadar Platform aracılığıyla takip edebilir. Bu sebeple Taşıyıcı, cep telefonunun (dolayısıyla yükün) sayılanlarla sınırlı olmaksızın GSM Operatörü ya da GPS gibi teknolojiler aracılığı ile takip edilmesini sağlamak için gerekli her türlü adımı atacağını, cep telefonun ya da aracının takip edilmesine muvafakat ettiğini gayri kabulü rücu kabul ve beyan eder.Taşıyıcı tarafından bahse konu takip işleminin herhangi bir şekilde engellenmesi ve takip işlemine olanak sağlayan materyallerin devre dışı bırakılması durumu işbu Sözleşme’nin fesih sebebi olabilecektir. Kamion bu tür durumlarda Taşıyıcı’ın üyelik işlemini re’sen değerlendirmek suretiyle askıya alabilir veya üyelik işlemine ve Kamion Platformu kullanımına son vererek maruz kalınan zarar, ziyanın talep edilmesi de dahil olmak üzere Taşıyıcı hakkında gerekli olan her türlü yasal işlemi başlatabilir.

4.4. Kamion verilecek olan hizmet kapsamında yükün taşınmasına yönelik ayırmış olduğu iş gücüne, zamana, altyapıya göre Taşınacak Eşya Listesinde bulunan taşıma işlerine ilişkin koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Keza Kamion, Taşıyıcı tarafından sunulan Yük Teklifine onay vermek zorunda olmadığı gibi Yük Teklifi’nin Platforma girilmesinden itibaren süreç içinde Elektronik Onay verilmemesi halinde Kamion’un Yük Teklifi’ni kabul etmediği addolunacaktır. Taraflarca Kamion ile yapılacak özel anlaşmalı kurum kategorisindeki yüklemelerde, çoklu Yük Teklifi hazırlanabilecektir.

5. Ödeme Sistemi ve Faturalandırma

5.1. Kamion, m.4.2’de belirtildiği üzere Taşıma İşi’nin tamamlandığına onay verdikten sonra Taşıyıcı, gerçekleşen hizmete ilişkin Yük Teklifi tutarındaki faturayı, Kamion Platformu’na mevzuata uygun olmak kaydıyla ve Kamion’un takdiri çerçevesinde e-posta, kargo veya e-fatura olarak yollayacaktır. Kamion, mevzuata ve Sözleşme koşullarına uygun faturanın tanzim edilmemesi halinde ödeme sürecini, mevzuata ve Sözleşme hükümlerine uygun fatura kendisine ibraz edilinceye kadar bekletebilir.

5.2. Kamion, m.4.2’de belirtildiği üzere Taşıma İşi’ne onay verdikten sonra, karşılıklı mutabakata varılan bedeli Taşıyıcı tarafından belirtilen banka hesabına, kendi takdirine göre belirleyeceği yöntemle (Havale/EFT/KrediKartı gibi benzer ödeme yöntemleri ile) onay tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içinde ödeyecektir.

5.3. Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödemenin Taşıyıcıdan kaynaklanan nedenler başta olmak üzere özellikle Sözleşmeye aykırılık, faturalarının, irsaliyesinin veya teslim evraklarından herhangi birinin eksik, imzasız, hatalı veya uygun olmaması gibi hallerde söz konusu faturaları reddederek Taşıyıcı’ya iade etme ve bu faturalar ile ilgili ödemeleri askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumda her türlü sorumluluk Taşıyıcı’ya ait olup Taşıyıcı, bahsi geçen durumlarda Kamion’un temerrüde düşmeyeceğini ve Kamion’dan başkaca hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Kamion’nun herhangi bir Taşıyıcı faturasını hataen ödemesi, bu bedelin iadesini talep etme veya Taşıyıcı’nın mevcut ya da ileride hasıl olan alacaklarından takas ve mahsup etmek hakkını ortadan kaldırmaz.

5.5. Kamion tarafından Taşıyıcıya ödeme yapıldıktan sonra Taşıma İşi’nin herhangi bir sebeple Sözleşmede belirtilen şekilde yerine getirilmediği ortaya çıkarsa Taşıyıcı Yük Teklifini tutarının tamamını herhangi bir kesinti olmaksızın ve Kamion’un ilk talebinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde, güvenli ödeme sistemi aracılığıyla ya da daha çabuk olacak başka bir surette Kamion tarafından bildirilen banka hesabına iadesini sağlayacaktır.

6.Taşıyıcı’nın Hak Ve Yükümlülükleri

6.1. Taşıyıcı, Eşyayı Sözleşmede belirtilen koşullar ve yasal mevzuata uygun bir biçimde, gecikme ve herhangi bir ayıplı ifadan ari olarak alıcısına bizzat ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Taşıyıcı,Kamion Platformu aracılığıyla taşıyacağı yükün, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının ilgili düzenlemelerine aykırı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taşıyıcı, yasadışı, tehlikeli, emniyetsiz, riskli, zararlı, yasalara aykırı veya itiraza açık malları taşımayacağını ve bu şekildeki yüklerin taşınması için Platformu kullanmayacağını; Kamion’un Platform’a herhangi bir vesile ile mevzuata aykırı bir Eşya’nın taşınmasında Platform’un kullanıldığını tespit ettiği durumlarda, söz konusu ilanı derhal yayından kaldırma ve Taşıyıcının üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırma hakkı olduğunu beyan kabul ve gereğini taahhüt eder. Böyle bir durumda Kamion’un uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan Taşıyıcı tarafından karşılanacaktır.

6.3. Taşıyıcı, aşağıda listelenen malların (listede adı geçen mallarla sınırlı olmamak üzere yasalarla belirlenmiş tüm taşınması yasaklı veya özel izne tabii malların) sevkiyatı için Platformu kullanamaz aksi hale ilişkin her türlü yasal sorumluluk kendisine aittir.

*Ürünlerin tabiatları, mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve uçucu maddeler,*Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler,*Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler,*Organ ve cenaze,*Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler, * İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde,*Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile hamilin elinde değer kazanacak türden değerli kâğıtlar,*Altın, platin, gümüş, pırlanta gibi değerli taş ve madenler, mücevherat ve ziynet eşyaları,Fabrika ve bayileri arasında gönderilen boş av tüfekleri ve onların parçaları dışında, mermi, boş kovan, tabanca ve her türlü ateşli silahlar,Kürk, avlanılması yasak canlı hayvanlar,ve benzeri mal ve ürünler Kamion’un yukarıda belirtilenin kapsamını tek taraflı olarak genişletme hakkı ve yetkisi mevcuttur.

6.4. Taşıyıcı, Kamion Platformu’na üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan münferiden kendisi sorumludur. Yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi durumunda ve/veya işbu Sözleşme’nin ihlali halinde, Kamion’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul ve beyan eder.

6.5. Taşıyıcı, Platforma kendisi ya da gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili bildirdiği bilgilerin; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini teminen ve Kamion tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla, Kamion tarafından kullanılabileceğini, saklanabileceğini ve taşıma işlemlerini gerçekleştiren kişiler de dahil olmak üzere üçüncü kişilere açıklanabileceğini ve bu bilgilerin bu şekilde kullanımına, saklanmasına ve iletilmesine rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

6.6. Taşıyıcı, Yük Sahibinden teslim aldığı sevk irsaliyesini, mevzuata uygun bir biçimde trafik seyri boyunca yanında bulunduracak ve Eşya’nın teslimi esnasında Alıcı’ya imzalatacak daha sonrasında imzalı kopyasını Platform aracılığıyla Kamion’a gönderilecektir.

6.7. Taşıyıcı Kamion’un Elektronik Onay kapsamında belirttiği tarih ve adede göre Taşıma İşini gerçekleştirmek üzere gerekli taşıma araçlarını belirtilen zamanda yükleme noktasında bulunduracak şekilde hizmet vermekle yükümlüdür. Taşıyıcı hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak nakliye aracının/araçlarının bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumlu olup belirtilen talimatlara uygun olarak Taşıma İşi’ni gerçekleştirecektir. Şu kadar ki Taşıyıcı, yasal mevzuata aykırı talimatlara uymakla yükümlü olmayıp Taşıyıcı’nın bundan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

6.8. Taşıyıcı, gerek Kamion gerekse Yük Sahibi’ne işin gereği olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak temin etmeyi, taşımak üzere teslim almış olduğu yükleri bu yükler ile ilişkili sevk irsaliyelerinde yazan adreste yer alan teslimat yerine, teslim almış olduğu şekilde tam, sağlam ve hasarsız olarak gecikmeden teslim etmeyi, taşıma işine dair irsaliye ve fatura başta olmak üzere gerekli evrakı düzenlemeyi, teslimatın yapıldığına dair irsaliyenin imzalı kopyasını ve varsa diğer imzalı belgeleri Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde teslim etmeyi, işi doğruluk ve dürüstlük esaslarında ifa etmeyi, kaliteyi ve Kamion ile Yük Sahibi’nin itibarını koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, iş bu madde hükümlerini ihlal ettiği taktirde hakedişinden ceza kesintisi yapılabileceğini kabul ve taahhüt eder. Taşıyıcı, gerek Kamion gerekse Yük Sahibi’ne işin gereği olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak temin etmeyi, taşımak üzere teslim almış olduğu yükleri bu yükler ile ilişkili sevk irsaliyelerinde yazan adreste yer alan teslimat yerine, teslim almış olduğu şekilde tam, sağlam ve hasarsız olarak gecikmeden teslim etmeyi, taşıma işine dair irsaliye ve fatura başta olmak üzere gerekli evrakı düzenlemeyi, teslimatın yapıldığına dair irsaliyenin imzalı kopyasını ve varsa diğer imzalı belgeleri Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde teslim etmeyi, işi doğruluk ve dürüstlük esaslarında ifa etmeyi, kaliteyi ve Kamion ile Yük Sahibi’nin itibarını koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, iş bu madde hükümlerini ihlal ettiği taktirde hakedişinden ceza kesintisi yapılabileceğini kabul ve taahhüt eder.

Taşıyıcı, araç şoförünün emniyeti suistimal suçu veya bu suça teşebbüsü gibi Taşıma İşi’ne zarar veren suç teşkil edici bir fiil işlemesi ve/veya araç şoförünün Eşya’yı sevk irsaliyesi üzerinde yazan adresten başka bir adrese Kamion’un onayı olmadan teslim etmesi halinde zarar gören veya zayi olan malların cari fiyatı değerindeki tutarda cezai şart ödeyeceğini, cezai şartın işin önemine binaen fahiş olmadığını ve cezai şart rakamına karşı olan tüm itiraz haklarından feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

6.9. Taşıma araçlarının, trafik ve taşıma mevzuatlarında emredilen tonaj uygulamalarına uygun bir şekilde yüklenmesine ilişkin sorumluluk Taşıyıcı’ya aittir ve olası bir uygunsuzluk durumunda yükleme noktasından ayrılmadan önce Kamion’a yükün uygunsuzluğunu bildirmekle sorumludur. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde her türlü zararın tazmininden münhasıran Taşıyıcı sorumludur.

6.10. Taşıyıcı, Sözleşme kapsamında taşımayı kabul ettiği Eşya’nın taşınması esnasında Kamion tarafından Platform üzerinden veya yazılı olarak onay verilmedikçe araca başka yük alamaz. Taşıyıcı ayrıca, üstü kapalı tesellüm alanları dışındaki yükleme boşaltmalarda oluşacak ıslanmalar hariç olmak üzere, nakliyesini yapacağı Eşya’nın yükleme ve nakliyesi esnasında yükün kesinlikle su vb. ile temas etmemesi ve sair şekillerde zarara uğramaması için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır.

6.11. Taşıyıcı, Platform üyeliği süresince ve/veya Platform üyeliklerinin sonlanmasından itibaren 6 (altı) ay boyunca, Platform sayesinde ilişki kurdukları diğer üyeler ile Platform harici surette doğrudan veya dolaylı olarak irtibat kurup işbu Sözleşme konusuyla ilişkili herhangi bir ticari faaliyette bulunmazlar. Aksi takdirde, Platform üyeliği süresince ve/veya üyelik sona erdikten sonraki 6 (altı) aylık dönem boyunca rekabet yasağına aykırı surette yapılan her bir taşıma tutarının %15 (yüzde onbeş) meblağını her bir üye ayrı ayrı Kamion’a ödemekle yükümlü olurlar. Taşıyıcı, işbu rekabet yasağı koşulu tüm Türkiye sınırları içinde ve Üyenin üyeliğinin devamı boyunca veya herhangi bir nedenle sona erdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca geçerli olacağını beyan, kabul ve gereğinin taahhüt eder.

6.12. Taşıyıcı, teslim aldığı yükün teslim mahalline taşınması sırasında vuku bulabilecek her türlü kaza ve kazalar ile yüke gelecek her türlü zarar, hasar, ezik, çizik ve kayıptan, yükün kısmen veya tamamen çalınması, kaybolması gibi hallerden doğrudan doğruya ve mevzuattaki sınırlamalara tabi olmaksızın mal bedeli üzerinden sorumludur. Eşya’nın hasarlı olarak teslim edilmesi halinde,Taşıyıcı’ya yapılacak tüm ödemeler durdurulur ve Taşıyıcı’nın, gerekli evrak, resim ve belgeleri derhal Kamion’a ulaştırması gerekir. İş bu sözleşme ve sigorta şartlarına göre varsa kesintiler belirlendikten sonra Taşıyıcı’ya ilgili kesintiler yapılarak ödeme yapılmaya devam edilir.

6.13. Taşıyıcı, teslim aldığı Eşya’nın taşıması sırasında yükleme noktasında, seyir halinde veya boşaltma noktasında meydana gelen Taşıyıcı kaynaklı hasar, zarar, can ve mal kayıpları durumunda kendisinin ve talimatıyla hareket eden kişilerin kusuru oranında hiçbir limitle bağlı olmaksızın tek sorumludur. Teslim alınan Eşya’nın taşıması sırasında yükleme noktasında, seyir halinde veya boşaltma noktasında meydana gelen Yük Sahibi veya Alıcı kaynaklı hasar, zarar, can ve mal kayıpları durumunda,Taşıyıcı, Kamion dan herhangi bir tazminat talep edemez.

6.14. Taşıyıcı yükleme veya boşaltma noktalarında, taşımayla ilgili olarak Elektronik Onay’da belirtilen şartlara ilave hizmet istenmesi, farklı adres belirtilmesi, Alıcının Eşya’yı teslim almaması ya da ağırlığın faklı olması gibi herhangi bir aykırı bir durum tespit ettiğinde derhal Kamion’a bilgi verecek ve gerekli onayı almadan yükleme veya boşaltmayı gerçekleştirmeyecektir. Aksi bir durumda Taşıyıcı onay almadan taşımayı gerçekleştirmesi halinde ilave bedel talep edemez ve taşımayla ilgili tüm sorumluğu üstlenir.

6.15. Taşıyıcı, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği de dâhil olmak üzere, halen yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek olan tüm yasal düzenlemelere; özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, Kişisel Verilerin Korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara, ceza kanunu, internet ve elektronik ortama ilişkin tüm mevzuatlara uygun davranacağını, Yük Sahibi’nin, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan sair mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendilerinin olacağını, Yük Sahibi’nin taleplerini ve oluşması halinde uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.16. Taşıyıcı, Taşıma İşi tamamlanana kadar Eşya ve Taşıma İşi’nin salahiyeti ile ilgili her türlü güvenlik ve sair önlemi almakla yükümlü olduğunu ve aksi durumda meydana gelen her türlü zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.17. Taşıyıcı, Yük Sahibi ve/veya Taşıyıcı’nın karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda Kamion’un herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını, Kamion’dan maddi ve manevi bir tazminat ödemesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam veya isim altında başkaca bir talepte bulunmayacağını ve, bu kapsamdaki haklarından Kamion’a karşı feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kamion Platformunun Hak Ve Yükümlülükleri

7.1. Kamion tarafından sunulan hizmetler, işbu Sözleşme’de belirtilen hususlardan teşkil etmekte olup söz konusu hizmetlerin; (i) Üyelerin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağı, (ii) kesintisiz ve eksiksiz olarak, doğru, güvenli ve hatasız bir şekilde verileceği, (iii) virüs ve diğer zararlı kodlardan arıtılmış olacağı veya (iv) herhangi ekstra bir gelir veya kâr ya da maliyet ekonomisi sağlayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır. Kamion Platformu üzerinden verilen hizmetler, internet ve elektronik haberleşme araçlarının kullanımından doğan sınırlama, gecikme ve diğer sorunlara tabi olabilir. Bu tür sorunlardan doğan gecikme, hizmette veya Eşyanın tesliminde aksama, ve/veya diğer hasarlar Kamion’un sorumluluğunda değildir.

7.2. Kamion hiçbir koşulda bu Sözleşme ve Kamion Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin Üyeler tarafından kullanmasından veya gerektiği gibi kullanamamasından dolayı oluşmuş ve/veya oluşabilecek olan kâr kaybından ve/veya doğrudan ya da dolaylı, cezai ve sair zararlardan, herhangi bir şart ve koşul altında sorumlu olmayacaktır.

7.3. Kamion Üyeler arasındaki ödemelerin temini açısından, SSR ile güvenlendirilmiş güvenli ödeme sistemi kullanır ve işbu sözleşmede tanımlanan prosedürlere uygun olarak tahsilat, ödeme ve aktarımları gerçekleştirir.Taraflar ödeme prosedürleri konusunda Kamion’un belirleyeceği değişiklikleri ve prosedürleri baştan kabul ettiklerini beyan ederler.

7.4. Kamion’un elinde olmayan nedenlerle özellikle data hatlarından kaynaklanan veya herhangi bir dijital sorun nedeniyle ya da diğer teknik problemlerden kaynaklanan nedenlerle Platform’dan faydalanma kesintilere uğrayabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim bozukluğu ve bunun dolaylı sonuçlarından ve Üyeler’in yaşayacağı tüm diğer sorunlardan Kamion’un sorumlu olmadığını Üyeler kabul ve beyan ederler. Herhangi bir üyelik veya teknik problemle karşılaşılması halinde Kamion ile iletişime geçilmesi durumunda, Kamion sorunla ilgilenecek ve ilgili Üyeyi de bilgilendirecektir.

8. Zarardan Sorumluluk Ve Sigorta

8.1. Taşıyıcı, yükü teslim aldığı andan teslim edinceye kadar oluşabilecek hasar, zayi, kayıp ve gecikmelerden işbu Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde ve kendisinin veya fiili taşımayı yapan kişinin kusuru oranında sorumludur. Taşıyıcı’nın sorumluluğu, Eşya’nın düzgün ve eksiksiz şekilde Yük Sahibi tarafından atanan kişilerce araca tam ve sağlam olarak yüklenmesi ile başlar ve Alıcı’nın gösterdiği boşaltma alanına aracın yanaşması ile sona erer. Yükleme ve boşaltma Taşıyıcı sorumluluğunda değildir.
Taşıyıcı’nın Kamion’a ve Yük Sahibi’ne karşı olan sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu “Taşıma Kitabı” hükümlerindeki sınırlara tabi değildir; Taşıyıcı Eşya’nın satış bedeli üzerinden sorumludur. Bununla birlikte Taşıyıcı, Kamion’un veya Yük Sahibi’nin kar kaybı, iş kaybı, gelir kaybından zarardan sorumlu değildir.

8.2. Taşıyıcı, sorumluluğunu güvence altına alan Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası yapmayı kabul ve taahhüt eder. Taşıyıcı, Trafik Sigortası ve diğer kanun ve yönetmeliklerle yapılması zorunlu olduğu belirlenen sigortaları yaptırmakla mükelleftir.

8.3. Hasarlı veya eksik ürün teslimatı durumunda öncelikle Kamion’a bilgi verilecek Kamion tarafından yapılacak yönlendirmeye göre bilgi ve belgeler sağlanacaktır. Bu amaçla Yük Sahibi’nin alıcısı ile birlikte öncelikle irsaliye üzerine ilgili hasar veya eksiklik durumu, tam sayı ve tanım içerecek şekilde yazılıp şoför ve alıcı tarafından karşılıklı olarak imzalanacaktır. Hasar durumunda hasarlı ürünler mümkünse araç üzerinde, mümkün değilse teslimat sahası gibi en hasarın tespit edildiği en yakın alanda fotoğraflanmalı ve Şoför Hasar/Eksik Tespit Tutanağı düzenleyecek olup düzenlenen dört nüsha tutanak üzerinde Taşıyıcı sürücüsünün imzası bulunması gerekmektedir. Tutulan tutanağın üç nüshası iki adedi Kamion ve Yük Sahibi’ne gönderilmek üzere Taşıyıcı sürücüsü tarafından teslim alınacaktır. Taşıyıcı yeddinde bulunan tutanakların bir nüshası Yük Sahibinde kalacaktır/gönderilecektir, bir nüshası iseKamion’a gönderilecektir. Taşıyıcı’nın sürücüsü, Kamion’a ait olan nüshayı fatura ve irsaliye ile birlikte ve iş bu sözleşmede fatura ve irsaliyenin teslimi için belirtilen sürelerde Kamion’a teslim edecektir.

İşbu maddede belirtilen duruma uygun hareket edilmeyen hasar ve eksikliklerde Taşıma İşi’ne ilişkin gerekli ödeme yapılmaz ve bu yüklemeden dolayı ortaya çıkacak zarar ve ziyan hiçbir bildirime gerek olmaksızın Taşıyıcı’nın alacaklarından mahsup edilir ve/veya teminatlarından tazmin edilir. Taşıyıcı’nın Kamion nezdinde bir alacağının bulunmadığı veya alacak tutarının yeterli olmadığı hallerde ise, ilgili tutarlar Taşıyıcı’dan ayrıca talep edilecektir. Taşıyıcı, bu hususa şimdiden muvafakat etmiştir.

8.4.Taşıyıcı, sürücüsünün veya diğer personelinin gerek dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmali, gerekse kasti davranışları vasıtası ile gerek Kamion ve/veya Yük Sahibi gerekse 3. şahıslar nezdinde oluşabilecek maddi-manevi, dolaylı doğrudan tüm zararlardan sorumlu olup; bu zararları ferileri ile birlikte derhal ve defaten karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Taşıyıcı, bu hallerde Kamion’un zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

8.5. Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla özellikle aşağıdaki sebepler/haller nedeniyle yüke gelecek hasarların tamamı Taşıyıcı’ya rücu edilecektir: a)Branda eksikliği/yetersizliği sebebiyle oluşan hasarlar,b)Eşya’nın belirtilen indirme alanı dışında boşaltılması durumunda meydana gelen hasarlar,c)Malzeme teslimine kadar brandanın çözülmesi sebebiyle meydana gelen hasarlar,d)Aracın durumunun, yükü taşımaya elverişli olmamasından dolayı meydana gelecek hasarlar,e)Şoförün istifleme hatasından oluşan hasarlar,f)Güvenlikli/bekçili otopark sahalarında yapılmayan konaklamalarda gerçekleşen hasarlar ve çalınmalar,g)İstiap haddini aşan taşımalar,h)Gabari yükten dolayı kaynaklanan hasarlar,ı)Araç şoförünün alkol/uyuşturucu madde almasından kaynaklanan hasarlar,i)Araç şoförünün ehliyetsiz veya gerekli ehliyete haiz olmaksızın araç kullandığı durumlarda oluşan hasarlar,j)Araç şoförünün psikoteknik, SRC, trafik sigortası gibi icra ettiği meslek için yasal düzenlemelere göre gerekli olan belgelere haiz olmaksızın araç kullandığı durumlarda oluşan hasarlar,k)Mücbir sebepler dışında, Kamion’un bildirdiği normal güzergahın dışına çıkılması durumunda oluşan hasarlar,l)Olay/kaza yer raporlarının, olay yeri tutanaklarının eksikliği durumunda meydana gelen hasarlar,m)Muafiyet altında kalan eksik ve hasarlar.n)Yukarıda sayılanlarla benzer nitelikteki sair haller,
Burada beyan edilmiş durumlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir nedenle sigorta poliçesinden tahsil edilemeyen tüm hasarlardan Taşıyıcı sorumludur ve hasarların tamamı Taşıyıcı’ya rücu edilecektir.

9. Rehin Hakkı Ve Taşıma İşi’nin Bizzat Yapılması

9.1. Taşıyıcı, Taşıma İşi’ne konu edilen Eşya ve/veya mallar, vasıtalar ya da bunlarla bağlantılı evraklar üzerinde hapis / rehin hakkına sahip değildir.

9.2. Taşıyıcı, işin yapılması sırasında alt taşeron kullanma, çalıştırma hakkına sahip olmadığı gibi Taşıyıcı tarafından kabul edilmiş Taşıma İşi, üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devredilemez. Keza anılan taşıma hizmeti Taşıyıcı adına Platformda kayıtlı taşıma aracı/kamyon dışında başkaca bir araç ile kısmen de dahi olsa taşınamaz, başka bir araca aktarılamaz/devredilemez.

10. Sözleşmenin Geçerliliği, Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirlik

10.1. Bu Sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve taraflar arasında bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan tüm görüşme, kabul ve sözleşmelerin yerine geçer ve sadece yazılı olarak ve/veya Kamion tarafından elektronik ortamda onay verilmek suretiyle değiştirilebilir ve tadil edilebilir.

10.2. İşbu Sözleşme devamında yer alan Ekler işbu Sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasını oluşturmaktadır ve Sözleşme metni içinde düzenlenmiş gibi aynı düzeyde etkili ve yürürlüktedir ve bu Sözleşmeye yapılan atıflar bu belgeleri de içine alır.

10.3. Taraflardan herhangi birinin bilerek ya da bilmeyerek bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinden doğan hakkını talep etmemesi veya kullanmaması söz konusu hakkın değiştirildiği veya hakkın karşısındaki yükümlülüğünün hafifletildiği ya da herhangi bir haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu Sözleşme kapsamındaki tüm koşul, şart ve yükümlülükler Tarafların karşılıklı mutabakatı ile yazılı olarak değiştirilip tadil edilmedikçe her zaman tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

10.4. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenden ötürü geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecek olup Taraflar geçersiz olan hükmü Tarafların ticari beklenti ve niyetlerine uygun şekilde geçerli bir hükümle değiştireceklerdir.

10.5. Bu Sözleşme Taraflardan herhangi birini diğerinin acentesi ve/veya çalışanı yapmadığı gibi Taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim ya da benzeri bir ilişki oluşturulduğu anlamına da gelmez. Taraflardan hiçbiri diğer Tarafı herhangi bir biçimde herhangi bir şeye zorlama yetkisine sahip değildir ve Taraflar her açıdan birbirlerinden bağımsızlardır.

11.Gizlilik

11.1. Taraflar bu Sözleşmenin belirli bazı koşul ve şartlarının son derece gizli olduğunu ve Sözleşme dönemi boyunca ya da feshi veya sona ermesinin ardından diğer tarafın önceden yazılı iznini almadan üçüncü taraflara açıklanmaması ve ifşa edilmemesi gerektiğini kabul ederler.

Şu kadar ki Üyenin Platforma üyeliği sırasında Üyeler tarafından verilen bilgiler, çerezler/mobil veriler kullanılarak elde edilen bilgiler ve Kamion tarafından kullanılacak algoritma ve veri tabanı sistemlerine esas teşkil etmesi amacıyla sahip olunan bilgiler bu madde kapsamına girmez.

11.2. Kamion tarafından Üyenin sisteme kaydı sırasında talep edilen evrakların ve Üyelere ilişkin her türlü bilginin, geçerliliğinin kontrol edilmesi amacıyla yetkili sigorta acentası, kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili makamlarla paylaşılması bu maddenin ihlali olarak addolunmayacaktır. Üyeler, Platforma kaydolarak kendilerine ait ad, ticari unvan veya logonun Kamion tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini ve bahse konu kullanımın bu maddenin ihlali olarak addolunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. Fikri Mülkiyet

12.1. Üyeler, Kamion Platformu ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı yaratılan, tasarlanan, tasarımı yapılan ve/veya geliştirilen kaynak kodları, arayüzler, akış diyagramları, plan, taslak, modüller, veri tabanı, grafik tasarımları da içeren bilgisayar programı/yazılımı, yazılım geliştirmeleri, ek yazılım geliştirmeleri, yamalar, IOS ve Android mobil işletim sistemlerine uyumlu cep telefonu uygulamalarının/sistemlerin geliştirilmesine yönelik her türlü nesne, bilgi ve belgelerde dahil olmak üzere telif hakları, herhangi bir patent veya alt patente konu edilebilecek buluş/buluşlar, endüstriyel tasarım, tescilli ve tescilsiz markalar, ticari unvanlar, ticari takdim şekilleri, alan adları, künyeler, ticari sırlar, teknoloji, kamuoyu açıklamaları, araştırma, geliştirme, fikirler, teknik bilgi (know-how), formüller, işlemler, metodoloji, gizli ve özel bilgi ve benzeri mülkiyet hakları (“Fikri ve Sınai Haklar”) tescile konu edilip edilmemesine bakılmaksızın münferiden ve münhasıran Kamion’a ait olduğunu kabul ve beyan eder.

12.2. Kamion, Platforma ilişkin olarak Üyeler’e sadece münhasır olmayan ve devredilemeyen kısmi kullanım hakkı tanımaktadır. Üye, Kamion tarafından açık olarak yetki verilmediği sürece önce Platform’da yer alan yazılımlara/programlara yönelik doğrudan veya dolaylı olarak tersine mühendislik, kaynak koduna dönüştürme, makine kodundan sembolik koda çevirme veya türetme işlemleri ya da benzeri işlemler yapmayacağını, söz konusu işlemleri üçüncü bir kimsenin yapmasına müsaade etmeyeceğini ya da buna sebebiyet vermeyeceğini, buna ek olarak, Kamion Platformunun genel güvenliğini tehdit edecek, Kamion Platformunun ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını ve Kamion Platformu’nu hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Kamion Platformunu kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmayacağını ve Kamion Platformundaki hiçbir veriyi yanıltıcı hile girişimlerinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kamion Platformunun kendisini kopyalamak, kaydetmek, yazılımını çözmek veya değiştirmek Üye erişim yetkisi dışındadır.

12.3. Kamion Platformu’nda yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alabilecek her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Kamion’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz. Platform’da yer alan tüm içerik ve bu içeriğin Kamion tarafından işlenmesi sonucu oluşacak veritabanı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser niteliğindedir ve tüm hakları Kamion’a aittir.Üyeler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

13.Sözleşmenin Devri ve Temlik

13.1. Taşıyıcı bu Sözleşmeyi ya da bu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini Kamion’un önceden yazılı iznini almadan (bu tür bir iznin makul olmayan nedenlerden ötürü verilmemesi söz konusu olamaz) devredemez, temlik edemez, alt lisans veremez, alt sözleşme yapamaz ya da buna benzer bir işlem tesis edemez. Şu kadar ki Kamion’un Sözleşmeyi üçüncü kişilere devretme hakkı her halükarda saklıdır.

14. Delil Teşkil Etme

14.1. Taraflar Sözleşmeden kaynaklı olarak doğması muhtemel ihtilaflarda yalnızca Kamion’a ait olan ticari defterler ile her türlü elektronik ve yazılımsal kayıtlar da dahil olmak üzere her türlü şirket kaydının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca kesin delil niteliğinde olacağını ve işbu 13. Maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve gereğini taahhüt ederler.

15.Sözleşme Gereği Gerçekleştirilecek Bildirim ve Tebligatlar

15.1. Bu Sözleşme uyarınca ya da bu Sözleşme ile ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü bildirim ve yapılacak olan yazışmalar yazılı olacak ve Sözleşmede aksi belirtilmedikçe her türlü bildirim, talep, rıza ve sair hususlar, elektronik olarak Üyeler tarafından bildirilen elektronik posta adreslerine yapılacaktır. 15.2. Üyeler tarafından Kamion’a bildirilen adres Sözleşmeden kaynaklı her türlü bildirim için geçerli adres olarak kabul edilecektir. Şu kadar ki adres değişikliklerinin Üyeler tarafından platforma yazılı olarak ve /veya elektronik yolla en geç 7 (yedi) iş günü içinde bildirilmediği hallerde kayıtlı adrese yapılan bildirimler geçerli addolunacaktır.

Ayrıca, Üyeler tarafından yapılacak fesih veya temerrütle ilgili her türlü bildirim ya i) bir T.C. Noteri kanalıyla, veya ii) Türk Ticaret Kanunu 18/III Maddesi uyarınca taahhütlü postayla tebliğ edilecektir.

16. Uyuşmazlıkların Çözümü

16.1. Bu Sözleşme münhasıran Türk hukukuna tabi olup Türk hukukuna göre yorumlanır ve Taraflar ihtilaf halinde İstanbul Adliyesi(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ederler.

17. Sözleşmenin Yürürlüğü

17.1. Üye kayıt formunu doldurduktan, işbu Sözleşme’nin Üye tarafından okunup, anlaşılıp kabul edildiği belirtildiktenve şifre ya da benzeri kimlik doğrulama yöntemleri ile Platform’a eriştikten sonra bu Üyelik Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

18.Mücbir Sebepler

18.1. Bu Sözleşmede Mücbir Sebep terimi sınırlı olmaksızın; deprem, sel baskını, yıldırım, fırtına, volkanik kül, kasırga, yangın, patlama, kamu hizmetlerindeki kesintiler, makine arızaları, ulaşım araçlarının bulunamaması, hammadde darlığı, üretim tesislerinin bozulması, Platformun siber saldırı veya elde olmayan ya da mevcut önemlerle düzeltilemeyecek surette kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi, borsa kuralları ve işin engellenmesi de dahil hükümet kuralları ve düzenlemeleri, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş hali, ayaklanma, terör, grevler, lokavtlar, salgın hastalık, iç savaş, uçak, zemin ya da yangın zararı, salgın hastalıklar ve doğal afetler de dahil olmak üzere tarafların makul çerçevede kontrolü dışında gerçekleşen ve tarafların tamamının ya da herhangi birinin bu Sözleşmeyi uygulamasını ya da tarafların tamamının ya da herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olan her türlü olay ve durumlar anlamına gelir.

18.2. Taraflardan herhangi birinin Mücbir Sebeplerden ötürü bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da yerine getirmekte gecikmesi durumunda, bu duruma maruz kalan taraf makul çerçevede mümkün olan en kısa süre içerisinde diğer tarafa yazılı bir bildirim göndererek Mücbir Sebebe neden olan durumun yapısı ve kapsamı konusunda bilgi verecektirBu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Mücbir Sebeplerden ötürü yerine getiremediğini ya da geciktirdiğini iddia eden taraf Mücbir Sebebi sona erdirmek ya da bu Sözleşmenin Mücbir Sebebe rağmen uygulanması amacıyla bir çözüm bulmak için elinde gelen gayreti gösterecektir.

18.3. Mücbir Sebebin sona ermesinden sonra makul çerçevede mümkün olan en kısa süre içerisinde etkilenen taraf diğer tarafa Mücbir Sebebin sona erdiğine dair bir bildirim gönderecek ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayacaktır.

18.4. Taraflardan herhangi biri Mücbir Sebeplerden ötürü bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini 45 günden daha uzun bir süre boyunca yerine getiremez ya da geciktirirse, anılan süre içerisinde aksi yazılı olarak taraflarca kararlaştırılmadığı takdirde, diğer taraf etkilenen tarafa yazılı bir bildirim göndererek bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir.

18.5. Şu kadar ki Sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle feshi halinde dahi Üyeler fesih anına kadar Kamion Platformu aracılığıyla üzerlerine aldıkları işleri ve sahip oldukları yükümlülükleri gecikme olmaksızın yerine getirmekle yükümlüdür. Kamion mücbir sebep addedilen durumlarda işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü olmadığı gibi bu sebeple kendisine de herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek ve/veya hangi nam veya isim altında olursa olsun tazminat talep edilemeyecektir.

19. Sözleşmenin Feshi

19.1. Kamion, Sözleşmeyi başkaca bir ihtar ve/veya bildirime hacet kalmaksızın tek taraflı olarak ve tazminatsız bir şekilde feshetme hakkını haizdir. Şu kadar ki Taraflar’dan herhangi birinin kendi isteğiyle olsun ya da olmasın iflasına karar verilmesi, konkordato ilan etmesi ya da benzer bir duruma düşmesi veya hukuki statüsünü kaybetmesi halinde; diğer Taraf Sözleşme’yi yazılı bir bildirimde bulunarak derhal feshedebilecektir. İşbu Sözleşme 19 maddeden, 17 sayfadan oluşmaktadır.
Get Started